Cursurile online iTeach constituie o oportunitate de formare pentru cadrele didactice înscrise pe platforma de dezvoltare profesională continuă iteach.ro (sau suntprofesor.ro). Participarea la cursuri este voluntară, iar rezultatul aşteptat vizează în primul rând dezvoltarea competenţelor şi viziunii moderne ale cadrelor didactice, necesare pentru a face faţă cu succes provocărilor actuale ale profesiei de educator.

Toate cursurile online de pe platforma iTeach sunt gratuite. Doar cadrele didactice și personalul din învățământul preuniversitar au acces pe platforma iTeach.

Cursurile care au suport tutorial sunt reluate cam de 2-3 ori pe parcursul unui an şcolar, în funcţie de disponibilitatea tutorilor. Înscrierile la cursurile fără suport tutorial sunt deschise pe tot parcursul anului; în acest caz, parcursul de formare se desfășoară în ritmul propriu.

Cursurile pentru profesori care se desfășoară exclusiv online nu pot fi acreditate, conform legislației din România. Cursurile de pe platforma iTeach nu sunt acreditate. Acestea pot fi totuși luate în considerare în unele cazuri de către unele comisii de evaluare sau de conducerea școlii – este în întregime la latitudinea comisiei care evaluează dosarele, în funcție de situație.

Unele cursuri online din oferta de pe platforma iTeach sunt parte a unor programe acreditate de formare în format blended learning; în acest caz, înscrierile se fac la instituția organizatoare și participarea la cursurile online este condiționată de prezența la cursurile față-în-față organizate în cadrul programelor acreditate de formare (de obicei, la o CCD).

Cursuri deschise:

1: (DigitalEdu) Colaborarea în clasa digitală

Durata: aprox. 2-6 săptămâni (Cursul este proiectat pentru a fi parcurs în ritmul propriu.)
Înscrieri: deschise/ oricând

Cursul „DigitalEdu: Colaborarea în clasa digitală” oferă cadrelor didactice metode pentru desfăşurarea unor activităţi de colaborare folosind instrumente online care sprijină conexiunile şi comunicarea la nivelul clasei şi dincolo de sala de clasă. La finalul cursului, vor putea să planifice şi să desfăşoare situaţii educative făcând apel la instrumente şi aplicaţii digitale.

Cursul se desfăşoară prin sesiuni animate în format elearning, exerciţii interactive, activităţi offline pentru aplicarea conceptelor: elaborarea unui Plan de acţiune după un model dat (activitate opțională).

Evaluarea finală constă în parcurgerea unui test disponibil online. Cursul se finalizează cu o diplomă de participare acordată ca urmare a rezolvării cu succes a sarcinilor propuse.

2: (DigitalEdu) Abordări bazate pe proiecte

Durata: aprox. 2-6 săptămâni (Cursul este proiectat pentru a fi parcurs în ritmul propriu.)
Înscrieri: deschise/ oricând

Cursul „Abordări bazate pe proiecte” ajută cadrele didactice să-şi îmbunătăţească înţelegerea abordărilor bazate pe proiecte şi aplicarea acestora în contextul şcolii secolulului XXI. La finalul cursului, cadrele didactice vor şti cum să planifice, să elaboreze şi să implementeze proiecte didactice în activităţile cu elevii.

Cursul se desfăşoară prin sesiuni animate în format elearning, exerciţii interactive, activităţi offline pentru aplicarea conceptelor: elaborarea unui Plan de acţiune după un model dat (activitate opțională).

Evaluarea finală constă în parcurgerea unui test disponibil online. Cursul se finalizează cu o diplomă de participare acordată ca urmare a rezolvării cu succes a sarcinilor propuse.

3: (DigitalEdu) Evaluarea în şcolile secolului XXI

Durata: aprox. 2-6 săptămâni (Cursul este proiectat pentru a fi parcurs în ritmul propriu.)
Înscrieri: deschise/ oricând

Acest curs vă oferă informaţiile şi instrumentele de care profesorii au nevoie pentru a implementa noi abordări ale evaluării cu care să răspundă nevoilor elevilor secolului XXI.  La finalul cursului, vor putea să planifice şi să integreze evaluarea în cadrul activităţii curente de instruire, făcând apel la strategii, metode şi instrumente moderne de evaluare pentru a creşte calitatea predării şi învăţării.

Cursul se desfăşoară prin sesiuni animate în format elearning, exerciţii interactive, activităţi offline pentru aplicarea conceptelor: elaborarea unui Plan de acţiune după un model dat (activitate opțională).

Evaluarea finală constă în parcurgerea unui test disponibil online. Cursul se finalizează cu o diplomă de participare acordată ca urmare a rezolvării cu succes a sarcinilor propuse.

4: Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare cu suport digital

Durata: aprox. 2-3 săptămâni (Cursul are suport tutorial și este parțial moderat. Poate fi parcurs în ritm propriu.)
Înscrieri: deschise/ oricând

Cursul este desfășurat pe platforma iTeach de Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

„Proiectarea și desfășurarea activităților de învățare cu suport digital” abordează dintr-o perspectivă pedagogică instrumentele online și resursele în format digital care pot fi utilizate la clasă. Cursul contribuie la dezvoltarea profesională continuă a cadrelor didactice prin oferirea unor exemple și sugestii concrete, utile pentru designul situațiilor educative asociate parcurgerii curriculumului prescris de la disciplina pe care o predau. Nu în ultimul rând, oferă teme de reflecție privind dinamizarea lecțiilor, creșterea motivației elevilor, încurajarea participării și interesului pentru cunoaștere.

Cursul este structurat în două părți – o fundamentare teoretică cu elementele esențiale ale designului instruirii, însoțită de aplicații practice și exerciții colaborative care susțin și dezvoltă competențele de proiectare a activităților de învățare.

Rezultatele așteptate ale învățării vizate de cursul pentru cadrele didactice se concretizează pe trei niveluri:

 • Aprofundarea abilităţilor (tehnice) de utilizare a computerului, Internetului și aplicațiilor pentru educație, precum şi de valorificare optimă a potențialului creativ al acestora în activități profesionale;
 • Integrarea resurselor în format digital în curriculumul implementat la clasă, prin proiectarea, desfășurarea și evaluarea situațiilor educative asistate de calculator;
 • Ameliorarea propriei activități prin reflecție asupra avantajelor și limitelor încorporării noilor tehnologii, din perspectivă pedagogică, în activitatea didactică – predare, învățare, evaluare – și pentru parcursul de dezvoltare a carierei – informare, formare, cercetare, publicare, participarea în comunități virtuale de practică.

Cursul se desfășoară prin: studiu individual al materialelor propuse, reflecție, discuții, seminare online, exerciții practice.

Evaluarea constă în elaborarea a două sarcini de lucru individual – elaborarea unor proiecte sintetice de activități de învățare în care elevii să utilizeze noile tehnologii, la o disciplină pe care participantul la formare o predă. Temele finale sunt evaluate și notate de formator. Media celor două punctaje constituie condiție pentru eliberarea certificatului.

Captură de ecran din cursul pentru profesori „Colaborarea în clasa digitală” – modului 4, lecția 3.

Cursuri reluate ocazional (în funcție de disponibilitatea formatorilor):

1: Introducere în eTwinning

Cursul „Introducere în eTwinning” se adresează cadrelor didactice înscrise pe portalul european www.etwinning.net, care au experienţă redusă în valorificarea Acţiunii eTwinning pentru activităţile didactice sau de dezvoltare profesională. Cursul urmăreşte să-i familiarizeze pe participanţi cu scopurile şi cu misiunea eTwinning, precum şi să le dezvolte capacităţile de bază pentru utilizarea instrumentelor oferite de acest program european.

Se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, membre ale comunităţii europene eTwinning, care au experiență redusă în derularea de parteneriate şcolare online.

La finalul cursului, cadrele didactice vor putea:

 • să elaboreze un proiect semnificativ pentru activitatea de învăţare a elevilor;
 • să administreze pagina personală şi să utilizeze instrumentele eTwinning pentru activităţi didactice;
 • să iniţieze un proiect eTwinning în parteneriat cu alte cadre didactice din ţările participante la program;
 • să respecte normele de conduită şi de bune practici eTwinning;
 • să identifice oportunităţile de dezvoltare profesională oferite prin Acţiunea eTwinning;
 • să identifice conexiuni posibile şi modalităţi de îmbinare a proiectelor eTwinning şi Comenius, în vederea susţinerii colaborării şcolare şi a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice.

2: Utilizarea instrumentelor web 2.0 pentru comunicare și colaborare în proiectele eTwinning

Cursul urmăreşte familiarizarea participanţilor cu aspectele tehnice ale utilizării platformei eTwinning, cu instrumentele colaborative de editare și de stocare, precum şi cu alte instrumente web 2.0 necesare mai ales pentru comunicare şi colaborare în proiectele eTwinning.

Ca rezultate așteptate ale formării, participanţii vor putea:

 • să valorifice aplicaţiile, serviciile şi tehnologiile Web 2.0 relevante pentru desfăşurarea unui parteneriat şcolar;
 • să se familiarizeze cu aspectele tehnice ale utilizării platformei eTwinning pentru implicarea elevilor în spaţiul de lucru al proiectelor, în activităţi de învăţare variate şi motivante;
 • să utilizeze strategii şi metodologii didactice inovatoare care integrează instrumente web 2.0 pentru a îmbunătăţi calitatea proiectelor eTwinning, pentru planificarea, realizarea şi evaluarea unui proiect.
 • să exploreze exemple de proiecte şi de activităţi didactice care valorifică în mod creativ instrumentele web 2.0 şi să reflecteze asupra valorii pedagogice a acestora.

3: Promovarea parteneriatelor școlare europene

Cursul se adresează cadrelor didactice înscrise pe portalul european etwinning.net, care au experienţă relevantă în derularea parteneriatelor școlare de tip eTwinning și în promovarea acestei acțiuni europene la nivel local (în instituția proprie, în școli învecinate, în județ etc.). Cursul urmărește să îi familiarizeze cu rolul ambasadorilor și să le dezvolte capacitățile specifice acestor roluri (organizare de evenimente, comunicare a mesajelor cheie privind eTwinning, cunoașterea principalelor întrebări/ probleme care apar în activitatea de diseminare etc.).

Fiecare modul va fi parcurs într-o săptămâna în spațiul virtual. După parcurgerea celor 3 module, cursanții vor primi o temă finală: elaborarea planului unei activități de diseminare și susținerea efectivă a activității de diseminare (care poate fi la școala lor sau asociată altui eveniment la care participă în acea perioadă).

4: Asigurarea calității parteneriatelor școlare europene

Se adresează cadrelor didactice înscrise pe portalul european etwinning.net, care au experienţă redusă în derularea parteneriatelor școlare de tip eTwinning și în completarea formularelor pentru obținerea certificatului național de calitate. Cursul urmărește să îi sprijine în demersul de asigurare și de demonstrare a calității parteneriatelor desfășurate.

La finalul cursului, cadrele didactice vor putea:

 • să identifice elementele-cheie ale unui parteneriat;
 • să explice beneficiile diferitelor tipuri de parteneriate școlare, din multiple perspective;
 • să identifice modalitățile de recunoaștere a parteneriatelor școlare la nivel național și european;
 • să explice criteriile generale de analiză a calității proiectelor și să identifice modalități de demonstrare a calității.
 • să completeze corect un formular de solicitare a certificatului național de calitate eTwinning.

5: Participarea elevilor în proiecte eTwinning

Cursul online ”Participarea elevilor în proiecte eTwinning” urmărește să ofere cadrelor didactice informații de bază și să le dezvolte competențele necesare pentru a realiza proiecte eTwinning colaborative și pentru a stimula participarea elevilor în cadrul acestora. Astfel, se urmărește atât familiarizarea cu aspectele tehnice ale utilizării platformei eTwinning pentru implicarea elevilor în spațiul de lucru al proiectelor, cât și cu aspectele pedagogice, de proiectare a activităților unui proiect astfel încât să ofere elevilor ocazii variate de implicare și de a-și dezvolta noi competențe.

Cursul presupune o activitate colaborativă, derulată pe perechi, constând în planificarea unui nou proiect. În acest sens, cursanții vor propune o temă de proiect și se vor grupa pe echipe, astfel încât să poată realiza tema finală.

Cursul urmărește:

 • sa ofere participanților exemple de proiecte și de activități prin care pot implica elevii în parteneriate eTwinning;
 • să îi familiarizeze cu aspectele tehnice ale utilizării platformei eTwinning pentru implicarea elevilor în spațiul de lucru al proiectelor;
 • să clarifice diferențele dintre activitățile unilaterale și cele colaborative, oferind strategii eficiente pentru o colaborare reală;
 • să evidențieze modalități concrete de încurajare a comunicării și colaborării între elevii echipelor multinaționale de lucru
 • să ofere un spațiu de discuții și schimb de idei privind participarea elevilor în proiecte eTwinning.

6: eTwinning: Proiecte internaţionale de colaborare educaţională

Cursul „eTwinning: Proiecte internaționale de colaborare educațională” se adresează cadrelor didactice înscrise pe portalul european www.etwinning.net, care au experienţă semnificativă în elaborarea şi desfăşurarea de parteneriate cu alte şcoli din Europa, în cadrul Acţiunii eTwinning. Pornind de la această premisă, cursul urmăreşte să determine un salt calitativ al parteneriatelor eTwinning – depăşirea stadiului proiectelor de schimb de informaţii şi crearea de proiecte colaborative, în care profesorii şi elevii din diferite ţări nu doar comunică, ci şi învaţă împreună. Cursul cuprinde şase teme organizate astfel încât să îmbine elementele teoretice cu cele practice.

La finalul cursului, cadrele didactice vor putea:

 • să elaboreze şi să implementeze proiecte de colaborare relevante pentru elevi ;
 • să integreze proiectele eTwinning în curriculum, prin abordări monodisciplinare sau prin abordări integrate;
 • să utilizeze instrumentele şi aplicaţiile din cadrul spaţiului virtual al proiectelor (twinspace) semnificativ pentru activitatea de învăţare a elevilor;
 • să implice elevii în proiecte eTwinning, începând cu etapa de pregătire a proiectelor;
 • să identifice conexiuni posibile şi modalităţi de îmbinare a proiectelor eTwinning şi Erasmus+, în vederea susţinerii colaborării şcolare şi a dezvoltării profesionale a cadrelor didactice.

7: Matematică și competențe social-civice. Valorificare prin eTwinning

Cursul oferă sugestii de utilizare a conținutului matematic pentru reflecții privind legătura dintre matematică și lumea socială, prilejuind experiențe de învățare colaborativă inedite și contribuind la dezvoltarea competențelor social-civice ale elevilor. Concret, cursul vă propune desfășurarea unei activități de învățare cu elevii dvs., doar cu elevii clasei sau în parteneriat eTwinning (la alegere), și aprecierea valorii activității desfășurate, în discuții cu colegii participanți la curs.

Materialele cursului au fost create prin proiectul PiCaM – Project in Citizenship and Mathematics, coordonat de Sheffield Hallam University, din Marea Britanie. Cursul este desfășurat pe platforma iTeach de Universitatea din București, Facultatea de Psihologie și Științele Educației.

Audiență: Cadrele didactice care predau matematică, educație socială, istorie sau geografie, în învățământul gimnazial.

Modulul 1. Matematică și competențe social-civice

1.1 Corpuri matematice – matematică, educație socială, educație fizică
1.2 Cartografierea lumii noastre – matematică, educație socială, geografie, istorie
1.3 Crearea de jocuri și jucării matematice – matematică, educație socială
1.4 Criza globală și solidaritatea locală – matematică, educație socială
1.5 Fair & Square: pătrate magice, latine și vedice – matematică, educație socială (și, eventual, istorie)
1.6 Transformarea lumii din jurul meu – matematică, educație socială, geografie, istorie, religie
1.7 Aspectul unei țări, în fracții – matematică, educație socială, geografie

Modulul 2. Activități de învățare colaborativă, prin eTwinning

2.A. Alăturarea la un proiect PiCaM, pe platforma eTwinning
2.B. Crearea un proiect PiCaM pe eTwinning


În această lună, iTeach împlinește 10 ani. Este cea mai mare platformă cu resurse și instrumente pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar din România.

Bilanțul perioadei 2010-2020:

 • Peste 23.000 de profesori înscriși pe platformă: https://iteach.ro/cadre-didactice.html
 • A găzduit 20 de cursuri online gratuite pentru cadre didactice, dezvoltate de ONG-uri, companii, CCD-uri, ISE, Universitatea din București- FPSE
 • Peste 20.000 de înscrieri la cursurile online și mai mult de 12.000 de certificate de absolvire emise.

Pentru mai multe informații sau pentru a propune un curs online pentru cadre didactice, contactați coordonatorii programelor de formare iTeach: Olimpius Istrate / Doru Ștefănescu, pe email: echipa [la] iteach.ro

Sursa: https://iteach.ro/pagina/21495/
Imagine: bongkarn thanyakij pe Pexels